ประชาสัมพันธ์ : ข่าวรับสมัครนักเรียนใหม่ 2560

หลักฐานการรับสมัคร 
-
ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจริง 
-
สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
-
สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ 
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ 
-
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (แต่งกายชุดนักเรียน)

ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวัน.. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สมัครภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น)